Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:02, ngày 06/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020
  2. Nghị định 28/2021/NĐ-CP
  3. Nghị định 29/2021/NĐ-CP
  4. Nghị định 35/2021/NĐ-CP

Thẻ:,