Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 9:03, ngày 18/02/2022

Sau đây là danh sách Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Đầu tư năm 2020
  2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư năm 2020)
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự năm 2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/03/2022)
  4. Nghị định 29/2021/NĐ-CP
  5. Nghị định 31/2021/NĐ-CP
  6. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT
  7. Nghị định 122/2021/NĐ-CP

Thẻ:,