Luật Điện Lực và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 22:48, ngày 25/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Điện Lực và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Điện Lực năm 2004
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2004)
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012
 4. Thông tư 05/2021/TT-BCT
 5. Nghị định 51/2020/NĐ-CP
 6. Nghị định 17/2020/NĐ-CP
 7. Thông tư 31/2019/TT-BCT
 8. Nghị định 08/2018/NĐ-CP
 9. Thông tư 30/2015/TT-BCT
 10. Thông tư 40/2014/TT-BCT
 11. Nghị định 14/2014/NĐ-CP
 12. Nghị định 137/2013/NĐ-CP
 13. Nghị định 134/2013/NĐ-CP
 14. Thông tư 97/2008/TT-BTC

Thẻ:, ,