Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:25, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Giáo dục đại học năm 2012
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012)
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018
 4. Luật phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012)
 5. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012)
 6. Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT
 7. Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT
 8. Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT
 9. Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT
 10. Nghị định 135/2018/NĐ-CP
 11. Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT
 12. Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 13. Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT
 14. Nghị định 99/2014/NĐ-CP
 15. Quyết định 26/2014/QĐ-TTg
 16. Nghị định 186/2013/NĐ-CP
 17. Nghị định 141/2013/NĐ-CP
 18. Nghị định 143/2013/NĐ-CP
 19. Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT
 20. Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Thẻ:, , , ,