Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:04, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013)
 3. Nghị định 139/2020/NĐ-CP
 4. Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT
 5. Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT
 6. Thông tư 38/2017/TT-BTTTT
 7. Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT
 8. Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
 9. Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
 10. Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC
 11. Thông tư 25/2014/TT-BQP
 12. Nghị định 13/2014/NĐ-CP

Thẻ:,