Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:11, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác năm 2006
  2. Nghị định 117/2020/NĐ-CP
  3. Thông tư 104/2017/TT-BTC
  4. Nghị định 56/2008/NĐ-CP

Thẻ:,