Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:54, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Hộ tịch năm 2014
  2. Nghị định 87/2020/NĐ-CP
  3. Thông tư 04/2020/TT-BTP
  4. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP
  5. Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Thẻ:, ,