Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:35, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

Hiện nay, Luật này chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Thẻ:, ,