Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:36, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Kế toán năm 2015
 2. Luật Quản lý thuế năm 2019 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán năm 2015)
 3. Nghị định 174/2016/NĐ-CP
 4. Nghị định 25/2017/NĐ-CP
 5. Nghị định 41/2018/NĐ-CP
 6. Nghị định 151/2018/NĐ-CP
 7. Nghị định 05/2019/NĐ-CP
 8. Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 9. Thông tư 292/2016/TT-BTC
 10. Thông tư 296/2016/TT-BTC
 11. Thông tư 297/2016/TT-BTC
 12. Thông tư 91/2017/TT-BTC
 13. Thông tư 05/2019/TT-BTC
 14. Thông tư 39/2020/TT-BTC
 15. Thông tư 09/2021/TT-BTC

Thẻ:, ,