Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:34, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Khí tượng thủy văn năm 2015
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015)
 3. Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015)
 4. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015)
 5. Nghị định 38/2016/NĐ-CP
 6. Nghị định 48/2020/NĐ-CP
 7. Quyết định 18/2021/QĐ-TTg
 8. Thông tư 05/2016/TT-BTNMT
 9. Thông tư 06/2016/TT-BTNMT
 10. Thông tư 07/2016/TT-BTNMT
 11. Thông tư 08/2016/TT-BTNMT
 12. Thông tư 09/2016/TT-BTNMT
 13. Thông tư 40/2017/TT-BTNMT
 14. Thông tư 45/2017/TT-BTNMT

Thẻ:, ,