Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:30, ngày 23/10/2021

Sau đây là danh sách Luật kiểm toán độc lập và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Kiểm toán độc lập năm 2011
 2. Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011)
 3. Thông tư 39/2020/TT-BTC
 4. Nghị định 151/2018/NĐ-CP
 5. Nghị định 41/2018/NĐ-CP
 6. Thông tư 91/2017/TT-BTC
 7. Thông tư 70/2015/TT-BTC
 8. Thông tư 56/2015/TT-BTC
 9. Thông tư 157/2014/TT-BTC
 10. Thông tư 202/2012/TT-BTC
 11. Thông tư 203/2012/TT-BTC
 12. Thông tư 150/2012/TT-BTC
 13. Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Thẻ:, , ,