Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 19:32, ngày 08/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
  2. Nghị định 79/2020/NĐ-CP
  3. Nghị định 92/2020/NĐ-CP
  4. Thông tư 84/2020/TT-BQP

Thẻ:,