Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:27, ngày 23/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Lưu trữ năm 2011
  2. Thông tư 02/2020/TT-BNV
  3. Thông tư 16/2014/TT-BNV
  4. Thông tư 09/2014/TT-BNV
  5. Thông tư 04/2014/TT-BNV
  6. Thông tư 05/2014/TT-BNV
  7. Nghị định 01/2013/NĐ-CP

Thẻ:, ,