Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:44, ngày 23/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
 2. Thông tư 09/2021/TT-NHNN
 3. Thông tư 26/2020/TT-NHNN
 4. Thông tư 06/2020/TT-NHNN
 5. Nghị định 88/2019/NĐ-CP
 6. Nghị định 43/2019/NĐ-CP
 7. Quyết định 1158/QĐ-NHNN
 8. Nghị định 16/2017/NĐ-CP
 9. Nghị định 24/2016/NĐ-CP
 10. Thông tư 42/2015/TT-NHNN
 11. Nghị định 50/2014/NĐ-CP
 12. Nghị định 26/2014/NĐ-CP
 13. Nghị định 40/2012/NĐ-CP
 14. Nghị định 24/2012/NĐ-CP

Thẻ:, , ,