Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:45, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
 2. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015)
 3. Thông tư 16/2020/TT-BQP
 4. Thông tư 148/2018/TT-BQP
 5. Thông tư 279/2017/TT-BQP
 6. Thông tư 220/2016/TT-BQP
 7. Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP
 8. Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
 9. Nghị định 27/2016/NĐ-CP
 10. Nghị định 14/2016/NĐ-CP
 11. Nghị định 13/2016/NĐ-CP
 12. Thông tư 07/2016/TT-BQP

Thẻ:, ,