Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 7:52, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Người cao tuổi và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Người cao tuổi năm 2009
  2. Nghị định 20/2021/NĐ-CP
  3. Nghị định 140/2018/NĐ-CP
  4. Nghị định 144/2013/NĐ-CP
  5. Nghị định 06/2011/NĐ-CP

Thẻ:, ,