Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 12:15, ngày 08/12/2021

Sau đây là danh sách Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Thẻ:, ,