Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 22:57, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019
 3. Thông tư 79/2020/TT-BCA
 4. Nghị định 75/2020/NĐ-CP
 5. Thông tư 57/2020/TT-BCA
 6. Thông tư 53/2016/TT-BCA
 7. Thông tư 04/2016/TT-BNG
 8. Nghị định 82/2015/NĐ-CP
 9. Nghị định 64/2015/NĐ-CP
 10. Thông tư 31/2015/TT-BCA
 11. Thông tư 04/2015/TT-BCA

Thẻ:, , , ,