Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:42, ngày 23/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Nuôi con nuôi năm 2010
  2. Thông tư 10/2020/TT-BTP
  3. Nghị định 82/2020/NĐ-CP
  4. Nghị định 24/2019/NĐ-CP
  5. Nghị định 114/2016/NĐ-CP
  6. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH
  7. Thông tư 21/2011/TT-BTP
  8. Nghị định 19/2011/NĐ-CP

Thẻ:, ,