Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:05, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013
  2. Nghị định 07/2014/NĐ-CP
  3. Nghị định 122/2013/NĐ-CP

Thẻ:, , ,