Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 10:15, ngày 17/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
 2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017)
 3. Nghị định 129/2017/NĐ-CP
 4. Nghị định 151/2017/NĐ-CP
 5. Nghị định 152/2017/NĐ-CP
 6. Nghị định 165/2017/NĐ-CP
 7. Nghị định 166/2017/NĐ-CP
 8. Nghị định 167/2017/NĐ-CP
 9. Nghị định 29/2018/NĐ-CP
 10. Nghị định 43/2018/NĐ-CP
 11. Nghị định 44/2018/NĐ-CP
 12. Nghị định 45/2018/NĐ-CP
 13. Nghị định 46/2018/NĐ-CP
 14. Nghị định 70/2018/NĐ-CP
 15. Nghị định 85/2018/NĐ-CP
 16. Nghị định 67/2021/NĐ-CP
 17. Quyết định 50/2017/QĐ-TTg
 18. Thông tư 45/2018/TT-BTC

Thẻ:, ,