Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:41, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018
  3. Thông tư 294/2016/TT-BTC
  4. Thông tư 27/2016/TT-BTNMT
  5. Thông tư 26/2016/TT-BTNMT
  6. Thông tư 20/2016/TT-BTNMT
  7. Thông tư 18/2016/TT-BTNMT
  8. Nghị định 40/2016/NĐ-CP
  9. Nghị định 41/2016/NĐ-CP

Thẻ:, , ,