Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:52, ngày 25/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003
 2. Luật sửa, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
 3. Luật sửa, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009
 4. Luật sửa, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
 5. Nghị định 40/2021/NĐ-CP
 6. Nghị định 133/2018/NĐ-CP
 7. Nghị định 122/2018/NĐ-CP
 8. Nghị định 101/2018/NĐ-CP
 9. Nghị định 91/2017/NĐ-CP
 10. Nghị định 27/2015/NĐ-CP
 11. Nghị định 89/2014/NĐ-CP
 12. Nghị định 90/2014/NĐ-CP
 13. Nghị định 85/2014/NĐ-CP
 14. Nghị định 78/2014/NĐ-CP
 15. Nghị định 145/2013/NĐ-CP

Thẻ:, , , ,