Luật Thỏa thuận quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:01, ngày 06/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thỏa thuận quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Thỏa thuận Quốc tế năm 2020
  2. Nghị định 64/2021/NĐ-CP
  3. Nghị định 65/2021/NĐ-CP
  4. Thông tư 105/2021/TT-BQP

Thẻ: