Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:07, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Thủ đô năm 2012
  2. Luật cư trú năm 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô năm 2012)
  3. Nghị định 91/2021/NĐ-CP
  4. Nghị định 63/2017/NĐ-CP

Thẻ:, ,