Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 20:43, ngày 09/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Thư viện năm 2019
  2. Nghị định 93/2020/NĐ-CP
  3. Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL
  4. Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL
  5. Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL

Thẻ:,