Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:04, ngày 26/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993
  2. Nghị định 73-CP ngày 25/10/1993
  3. Nghị định 74-CP ngày 25/10/1993

Thẻ:, , ,