Luật Thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 7:50, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thuế tài nguyên và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Thuế tài nguyên năm 2009
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên năm 2009)
  3. Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13
  4. Thông tư 152/2015/TT-BTC
  5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP
  6. Nghị định 50/2010/NĐ-CP

Thẻ:, ,