Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:10, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007
 2. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007)
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007)
 5. Thông tư 92/2015/TT-BTC
 6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP
 7. Thông tư 151/2014/TT-BTC
 8. Nghị định 91/2014/NĐ-CP
 9. Thông tư 119/2014/TT-BTC
 10. Thông tư 111/2013/TT-BTC
 11. Nghị định 65/2013/NĐ-CP
 12. Thông tư 20/2010/TT-BTC
 13. Chỉ thị 22/2008/CT-TTg

Thẻ:, , ,