Luật Thủy Lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 14:45, ngày 17/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Thủy lợi năm 2017
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi năm 2017)
 3. Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi năm 2017)
 4. Luật Bảo vệ môi trường 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi năm 2017)
 5. Nghị định 67/2018/NĐ-CP
 6. Nghị định 73/2018/NĐ-CP
 7. Nghị định 77/2018/NĐ-CP
 8. Nghị định 114/2018/NĐ-CP
 9. Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT
 10. Thông tư 73/2018/TT-BTC
 11. Thông tư 08/2020/TT-BTC
 12. Thông tư 09/2020/TT-BTC

Thẻ:, ,