Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:44, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
  2. Luật Quy hoạch năm 2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
  4. Nghị định 108/2020/NĐ-CP
  5. Nghị định 107/2020/NĐ-CP
  6. Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14
  7. Nghị định 54/2018/NĐ-CP
  8. Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13

Thẻ:, , ,