Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:55, ngày 20/11/2021

Sau đây là danh sách Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2021 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015)
  3. Nghị định 128/2017/NĐ-CP
  4. Thông tư 61/2017/TT-BCA

Thẻ:, ,