Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 0:52, ngày 22/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
  2. Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC
  3. Thông tư 02/2016/TT-TANDTC
  4. Thông tư 03/2016/TT-TANDTC
  5. Thông tư 01/2016/TT-CA
  6. Nghị quyết 81/2014/QH13

Thẻ:, , ,