Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 23:52, ngày 20/10/2021

Sau đây là danh sách Luật trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật trẻ em năm 2016
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trẻ em năm 2016)
  3. Nghị định 56/2017/NĐ-CP
  4. Nghị định 20/2021/NĐ-CP
  5. Thông tư 23/2017/TT-BYT
  6. Thông tư 33/2017/TT-BYT
  7. Thông tư 34/2017/TT-BYT
  8. Thông tư 30/2019/TT-BYT
  9. Thông tư 09/2017/TT-BTTTT

Thẻ:, ,