Luật Trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 9:04, ngày 14/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Trồng trọt năm 2018
  2. Nghị định 84/2019/NĐ-CP
  3. Nghị định 94/2019/NĐ-CP
  4. Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT
  5. Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT
  6. Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT

Thẻ:,