Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 7:51, ngày 24/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

 1. Luật Viễn thông năm 2009
 2. Luật Cạnh tranh năm 2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông năm 2009)
 3. Luật Quy hoạch năm 2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông năm 2009)
 4. Thông tư 08/2020/TT-BTTTT
 5. Nghị định 15/2020/NĐ-CP
 6. Thông tư 40/2017/TT-BTTTT
 7. Nghị định 49/2017/NĐ-CP
 8. Nghị định 81/2016/NÐ-CP
 9. Thông tư 25/2015/TT-BTTTT
 10. Thông tư 22/2014/TT-BTTTT
 11. Thông tư 18/2012/TT-BTTTT
 12. Thông tư 16/2012/TT-BTTTT
 13. Nghị định 25/2011/NĐ-CP
 14. Thông tư 10/2010/TT-BTTTT

Thẻ:, ,