Người lao động có được cùng lúc làm việc cho nhiều công ty?

Thời gian đăng: Lúc 13:05, ngày 08/10/2021

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động có được cùng lúc làm việc cho nhiều công ty hay không?

Đáp: Căn cứ Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2019, cho phép người lao động được giao kết nhiều hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Thứ hai, người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Thẻ:, , ,