Tốt nghiệp đại học ngành Luật có được làm Điều tra viên?

Thời gian đăng: Lúc 21:05, ngày 11/12/2021

Hỏi: Cử nhân Luật có được tuyển chọn vào làm Điều tra viên hay không?

>> Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
>> Phó Chủ tịch nước với Bí thư TP. Hồ Chí Minh, ai lớn hơn?

Đáp: Căn cứ Điều 46 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, tiêu chuẩn chung của Điều tra viên như sau:

Thứ nhất, là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên.

Thứ ba, có thời gian làm công tác pháp luật theo quy định của Luật này.

Thứ tư, đã được đào tạo về nghiệp vụ Điều tra.

Thứ năm, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thẻ:, , ,