Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thời gian đăng: Lúc 20:34, ngày 09/10/2021

Sau đây là danh sách Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn (đang còn hiệu lực thi hành):

  1. Luật Dân quân tự vệ năm 2019
  2. Nghị định 72/2020/NĐ-CP
  3. Thông tư 57/2020/TT-BQP

Thẻ:,